Panellus serotinus (Pers. : Fr.) KŘhner
= Sarcomyxa serotina (Pers. : Fr.) P. Karsten

Pleurote tardif, Panelle tardif
ComestibilitÚ

Panellus serotinus = Sarcomyxa serotina
Goux-les-Usiers (Doubs - France) le 03/11/2016 sur peuplier tremble

Panellus serotinus = Sarcomyxa serotina
Goux-les-Usiers (Doubs - France) le 03/11/2016 sur peuplier tremble

Panellus serotinus = Sarcomyxa serotina
Briaucourt (Haute-sa˘ne - France) le 02/12/2007

Panellus serotinus = Sarcomyxa serotina

Panellus serotinus = Sarcomyxa serotina
Saint-Juan (Doubs - France) le 15/11/2008

Panellus serotinus = Sarcomyxa serotina
Goux-les-Usiers (Doubs - France) le 03/11/2016 sur peuplier tremble

Panellus serotinus = Sarcomyxa serotina
Goux-les-Usiers (Doubs - France) le 03/11/2016 sur peuplier tremble


Retour accueil Myco
 


Retour Ó la page d'accueil