Epipactis lusitanica D. Tyteca
Epipactis du Portugal

Epipactis lusitanica
Los Monteros (Espagne-Andalousie) 08/04/2001

Epipactis lusitanica
Los Monteros (Espagne-Andalousie) 08/04/2001

Epipactis lusitanica
Los Monteros (Espagne-Andalousie) 08/04/2001