Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden
= Funalia extenuata (Durieu & Mont.) Domański

 
Comestibilité

Coriolopsis gallica
Besançon (Doubs - France) le 20/02/2013

Coriolopsis gallica
Besançon (Doubs - France) le 20/02/2013 : réaction noire à la potasse

Coriolopsis gallica
Annemasse (Haute-Savoie - France) le 12/04/2009

Coriolopsis gallica
Annemasse (Haute-Savoie - France) le 12/04/2009 : réaction noire à la potasse


Retour accueil Myco
 


Retour à la page d'accueil