Saxifraga hypnoides L. Saxifragaceae
Saxifrage hypnum, Saxifrage mousse, Gazon turc

Saxifraga hypnoides
Búrfell (Islande) le 20/07/2015

Saxifraga hypnoides
Búrfell (Islande) le 20/07/2015

Saxifraga hypnoides Saxifraga hypnoides

Búrfell (Islande) le 20/07/2015

Saxifraga hypnoides
Akureyri (Islande) le 14/07/2015


Accueil botanique


Retour accueil Myco